Žaloba na ministerstvo zdravotnictví ČR
Žaloba na ministerstvo zdravotnictví ČR

                                                                                 

Městský soud v Praze
                                                       Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1
_____________________________________
                                                                                  Poštou
                                                                                  V Olomouci dne 18. 7. 2016
Žalobce:           Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, IČ:
266 70 232, vedený u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc, zastoupen předsedou správní rady Dušanem Dvořákem


Žalovaný:        Česká republika, Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, IČ:  00024 341

Žaloba proti nečinnosti správního orgánu 

D v o j m o
Přílohy dle textu

           
           

I.
Odůvodnění naléhavosti projednání a upuštění od soudních poplatků
ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního – viz důkazy 

1.    Žalobce je právním zástupcem fyzických a právnických osob podílejících  se na výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure (Konopí je lék).
2.    Díky mj. také nezákonné nečinnosti žalovaného vedli a vedou čeští členové výzkumu s ČR řadu (trestních) řízení s důkazy o brutálním porušování práva OSN, Evropy a EU a doloženém justičně exekutivním kartelu Českou republikou, aby usvědčení zločinci z řad státních zástupců a soudců konající od roku 2010 již  zcela vědomě zločiny dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené soudním znalcem v oboru soudního lékařství nešli do vězení, stejně tak zkorumpovaní a cyničtí premiéři, ministři spravedlnosti, vnitra, policejní prezidenti a nejvyšší státní zástupci zakazující tyto zločiny soudců a státních zástupců vyšetřit stejně jako justice česká a evropská  (Evropský soud pro lidská  práva č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014, 57969/2015, 35796/16 a 37746/16, Evropská komise č.j. (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930). Viz http://www.europe-cannabis.eu/ s doloženými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru. Vyjádření Soudního dvora k této justiční korupci ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/.
3.    Citujme soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha ze dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a podezřelým pachatelům na OS a OSZ Prostějov: „ … (v důsledku konfiskací výzkumu) ….. zemřeli a byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé … 90% zkonfiskovaného majetku se ztratilo …“ , důkaz s razítkem soudu na http://vlada-cr.blogspot.com/
4.    Nejen vědeckými studiemi a zkušenostmi členů výzkumu je doložen (vysoce kvalitní a bezpečný) paliativní, ale i kauzální efekt léčby onkologických onemocnění látkami v konopí, který jako první doložil a zveřejnil v roce 1994 prof. Manuel Guzmán (apoptóza buněk rakoviny), viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Objeveno prvně v roce 1974 v USA, osobně prezidentem Nixonem však byly objevy zakázány publikovat.
5.    Zástupce žalobce od roku 2008 jako vedoucí výzkumu mj. dokládal vládě a parlamentu kromě legislativních návrhů civilizovaného řešení a petic (viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com/) důkazy také o úspěšné léčbě diabetes a  dalších nemocí látkami v konopí (cca tisíc látek z toho cca 300 léčivých). Přepočtení škody jen na konfiskacích výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 - 2015 jsou dle studie Diabetologického centra cca 5 miliard korun jen na tratných (pouze a jen zdravotnických) výdajích rok po amputaci tzv. diabetické nohy (bez bolestného a sociálního vyloučení, cca 10 tisíc amputací ročně dle UZIS), viz např. soudní znalec MUDr. Švarc k falšování posudků a diagnóz na http://soudniznalec.blogspot.com/  
6.    Zkorumpovaní ministři spravedlnosti stejně jako nejvyšší státní zástupci a také naprosto zkorumpovaný předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Rychetský opakovaně odmítají na zločinecky jednající prolhané soudce Ústavního soudu (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých o ochraně zločinecky jednajících pachatelů veřejné moci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU nepředali Soudnímu dvoru k projednání a odpovědní byli postavení před soud (novelizace technických předpisů výroby konopí nebyly od novely 1. 7. 2004 oznámeny Evropské komisi a jsou dodnes nevymahatelné stejně jako neoznámený zkorumpovaný zákon konopí do lékáren č.50/2013 Sb.). Důkazy viz http://constitutional-court.blogspot.com/
7.    Stejně zločinecky jedná předseda NS prof. Šámal, PhD., který stížnost za nepodání kárného podnětu na spolupachatele v talárech na NS dne 7. 7. 2016 pod č. j. S 265/2016 předal alibisticky ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí, namísto řádného prošetření a podání návrhu na kárné řízení, http://nejvyssi-soud.blogspot.com/.
8.    Ministři spravedlnosti se však roky zříkají doložený kartel a korupci jakkoliv řešit, stejně tak odmítají řešit další doložené opakované nezákonné praktiky justice a exekutivy vůči členům výzkumu, viz např. stížnost nevládní organizace Art Language Factory,z.s. ze dne 6. 7. 2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/
9.    Zkorumpovaní ministři zdravotnictví ve věci cannabisterapie dlouhodobě ohrožují zdraví občanů, působí škody na státním rozpočtu a schvalují v rozporu s právem OSN, Evropy a EU nevydávání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv (dle § 15 písmeno e) ZoNL. Od 1.4.2014 je možné získat (jednu pro ČR) licenci pouze dle § 24 ZoNL k výrobě – monopolizovaného - konopného květu. Ministři schvalují neoprávněnou a odborně neobhajitelnou monopolizaci 4 holandských genetik k léčbě formou vysoce omamného květu konopí (tzv. marihuana) - nikoliv cílených metod transportu léčiva bez možností aplikace neomamných genetik konopí - oznámenou navíc Evropské komisi v naléhavém řízení (notifikace č.j. 2013/0288/CZ) z údajné obavy o zdraví občanů se skutečným prvním výdejem holandského konopného květu v lékárně až za 15 měsíců, schvalují cenu konopného květu v lékárně v limitu konopné vyhlášky přes 50 tisíc Kč/měsíčně (většinou pro invalidy!, druhou alternativou je prý dle zločinců na ústavním soudu zmrzačení, konfiskace a kriminál), přičemž jde o konopí ve složení nepodložené žádným výzkumem, žádným příbalovým letákem, neprošlé dokonce ani kontrolou kvality dle vyhlášky, jak je v žalobě doloženo a zveřejnila minulý týden ČT a ČTK.
10.  Ministři zdravotnictví jako gestoři ZoNL od roku 2008 zcela ignorují fakt, že rovněž nevyjasněné výklady pojmů zákona (co znamená a jak se pozná v praxi § 15 písmeno e) ZoNL, jak je určen vzorek konopí měření na obsah THC dle § 2 písmeno d) ZoNL atd. – viz žaloba – vedou k mnohdy tragickým trestním řízením, Česká televize však roky cenzuruje tyto informace a s požehnáním Rady ČT zapírá roli veřejnoprávního media, aby výše uvedený kartel a zločiny justice a exekutivy pojmenovala a podvodníky a viníky v talárech označila, viz důkazy na http://respekt-blog.blogspot.com/
11.  Zástupce žalobce je v důsledku jednání justičně exekutivního kartelu ve 3. stupni invalidity a přes protesty lékařů, členů výzkumu a soudních znalců, emeritních rektorů universit, viz http://bolsevici.blogspot.cz/, je mu ustanovena justicí ochranná léčba, úředně zakázáno pracovat a každoročně od roku 2008 ničen výzkum s lživým tvrzením, že konopí je prekurzor, viz http://cannabis-research.blogspot.com/
12.  Na sv. Bastilu dne 14. července 2016 více než 300 občanů participujících na výzkumu předložilo Ministerstvu kultury ČR se všemi potřebnými náležitostmi Návrh na registraci Konopné církve, viz http://konopna-cirkev.blogspot.com/. S ohledem na fakt, že členové výzkumu včetně zástupce žalobce vydali stovky tisíc korun za soudně znalecké analýzy a posudky dokládající zločiny justice a exekutivy, viz http://konopijelek.blogspot.com/, právní pomoc a advokátní zastoupení a žalovaný tuto nezákonnou činnost nejen vůči žalobci činí dlouhodobě, viz  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ a v dané věci jde (naléhavě) o život a (ne) poškození zdraví občanů včetně života a zdraví zástupce žalobce, je soud laskavě žádán opustit od soudních poplatků a projednat věc přednostně jako věc velmi naléhavou.

II.
Předmět žaloby
A.
13. Úvodem: Pro dokreslení dlouhodobosti nezákonného jednání žalovaného doložme nejen archiv - http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ - jeho nezákonných aktivit s nevydáním povolení k výrobě konopných léčiv a výzkumu žádaných od roku 2000 a nevydávaných i po – justicí dále již nikdy neakceptovaném - judikátu netrestnosti cannabisterapie v lednu 2008, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/, ale konkrétně stran nevydávání informací, že žalovaný od 6..6.2014 a přikazujícího rozhodnutí ministra č.j. MDZR 27796/2014-2/PRO vydat informace, tyto informace MZ ČR dosud nevydalo, i když po řadě stížností dne 18.11.2015 pod č.j.  67908/2015-3/MIN/OVA v bodu 10  uvedlo, že se údajně omlouvá, že rozhodnutí našlo a že je údajně zašle, ale toto nikdy nezaslalo a informace nevydalo přes řady dalších stížností.

14.  K vlastní žalobě: Žalobce zaslal žalovanému žádost o poskytnutí informace podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) týkající se především terminologie, aplikace výzkumu a doložení kvality a také legislativní opory použití cca 50 kilogramů konopných drog hlášených každoročně OSN ke spotřebě v ČR bez jakýchkoliv výstupů odborné a laické veřejnosti, ale také patrně bez jakékoliv legislativní opory a kontroly kvality.
15.  Žádost byla odeslána žalovanému dne 20. 5. 2016 a byla žalovaným přijata dne 20. 5. 2016.
16.  Žádost byla zaevidována elektronickou podatelnou žalovaného MZ ČR pod č. j. MZDRX00UUNOV. 
17.  Dne 8.6.2016 přijalo MZ na podatelně – osobně podanou - stížnost na nevydání informací a zaevidovalo ji pod č.j. MZDRP01F5PCA.
18.  Dne 28.6. 2016 přijalo MZ na podatelně – osobně podanou – stížnost na průtahy při  nevydání žádaných informací a zaevidovalo ji pod č.j. MZDRP01HPKVG. 
19. Do dne podání žaloby žalovaný informace (opětovně) nevydal.

B.
20.  Úvodem: Žalovaný je zřizovatelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL). Archiv dlouhodobě nezákonného jednání SUKLu je uveden na http://konopar.blogspot.com/ včetně níže uvedených (ocanovaných) rozhodnutí k předmětné žalobě.
21.  Jak lze doložit z webových stránek SUKLu (a SAKLu), vedení SUKLu bylo nejen členy asociace Open Royal Academy při jednání o úhradě tzv. léčebného konopí ze zdravotního pojištění v roce 2014 a 2016 informováno, že jedná v hrubém rozporu s mezinárodními úmluvami, ze strany žalobce z důvodu nevymahatelného zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci výroby a distribuce tzv. léčebného konopí a porušení práva Společenství a nemožnosti tendr vůbec vypsat - viz opatření na http://www.sukl.cz/

22.  K vlastní žalobě: Žalovaný je odvolacím orgánem SUKLu v řízení o poskytnutí informace podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).
23.  Žalobce zaslal SUKLu žádost o poskytnutí informace dle Zákona týkající se především terminologie, realizace a aplikace výzkumu a doložení kvality mj. cca 10 kilogramů konopných drog vykoupených v prvním tendru v únoru 2016 bez doložení důkazu o kvalitě dle legislativy a nyní určené do pece, nikoliv potřebným lidem, na což žalobce od roku 2010 upozorňuje odpovědné včetně Antimonopolního úřadu, různých stupňů SZ a Policie ČR. Viz http://zpravy.idnes.cz/lecebne-konopi-elkoplast-slusovice-dodavka-10-kilogramu-pin-/domaci.aspx?c=A160712_155553_domaci_fer ze dne 12. 7. 2016 (MF Dnes: Druhá várka léčebného konopí asi skončí v peci. Firma nedoložila kvalitu!)
24.  Žádost byla odeslána SUKLu dle judikatury elektronicky se všemi náležitostmi a identifikačními znaky podavatele žádosti dne 21. 5. 2016.
25.  Dne 6.6. 2016 žalovaný zaevidoval pod č.j. MZDRX00V28X6 stížnost a odvolání na rozhodnutí SUKLu ze dne 30.5.2016 č.j. sukl 154264 - 54266/2016 sp. zn.sukls151273/2016 a následně dne 10.6.2016 zaevidoval odvolání na rozhodnutí SUKLu ze dne 6.6.2016 č.j. sukl 15151273/2016 sp. zn.sukls 160261/2016 pod č.j.  MZDRX00V4THL.
26.  Stížnosti a odvolání na rozhodnutí SUKLu byla zaslána povinnému poštou a žádáno naléhavé projednání.  
27.  Bylo stěžováno, že rozhodnutí SUKLu bylo adresováno jinému subjektu, než byl podavatel žádosti a SUKL účelové odmítal vydat informace na žádosti č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12 (vyjma 1h). Také bylo rozporování nepravdivé sdělení k některým žádostem, že jde o veřejné informace.
28.  K výzvě SUKLu ze dne 16.6.2016 č.j. sukl 169225/2016, sp.zn. sukls 151273/2016 zaslal žalobce SUKLu dne 28. 6. 2016 SUKLem účelově vymáhané doplňující informace k žádostem v bodě 1 -2, což dal MZ rovněž na vědomí.
29.  Na tyto informace reagoval SUKL vydáním rozhodnutí č.j. sukl 185379/2016, sp. zn. sukls 151273/2016, ze kterého je patrná kreativita definic dle SUKLu, která nemá zákonnou oporu (byť jsou pojmy v zákonech a vyhláškách a podzákonných normách uváděny), namísto sdělení, že daná informace neexistuje! Stejně tak se SUKL zdráhá jednoznačně napsat, že nemá žádné informace o kvalitě vykoupeného konopí, což však žalobce neakceptuje, zvláště pak SUKLem zaslané anglické dokumenty, když je úředním jazykem čeština.   
30.  Přesto žalobce i tuto část žádosti číslo 1 akceptuje jako vyřízenou.
31.  Dne 28.6. 2016 přijalo MZ na podatelně – osobně podanou – opakovanou stížnost na průtahy při  nevydání  přikazujícího rozhodnutí žalovaného vůči SUKLu informace vydat a zaevidovalo ji pod č.j. MZDRP01HPKVG.
32.  Konkrétně tedy žalovaný nepřikázal do dne podání žaloby SUKLu vydat informace k žádostem č. 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12. Tyto informace žádáme vydat, nebo explicitně napsat, že neexistují.
33. Důkazy: 
·         Příloha 1: Stížnosti na justiční kartel a korupci v předmětné věci dle kapitoly I. uvedeny pouze z posledního období (ministru spravedlnosti, premiérovi, předsedům nejvyššího a ústavního soudu, Městskému soudu v Brně, Krajskému policejnímu ředitelství v Brně apod.)
·         Příloha 2: Žádosti o informace a stížnosti/odvolání ve věci II. A a II.B.
·         Příloha 3: Všechna výše uvedená rozhodnutí SUKLu jsou uvedena v ocanovaných originálech na http://konopar.blogspot.com/

III.
34.  Z výše add II. A uvedeného vyplývá, že byla podána žádost o poskytnutí informace podle Zákona. Tato žádost nebyla v zákonné lhůtě 15 dnů vyřízena, ani o ní jinak nebylo rozhodnuto. Rovněž o stížnosti žalobce na neposkytnutí informací podle Zákona nebylo v zákonné lhůtě 15 dnů rozhodnuto.
35.  Z výše add II. B uvedeného vyplývá, že byla podána žádost o poskytnutí informace podle Zákona. Tato žádost nebyla v zákonné lhůtě 15 dnů zcela vyřízena v souladu se Zákonem. Rovněž o stížnosti a odvolání žalobce na neposkytnutí části informací podle Zákona nebylo v zákonné lhůtě 15 dnů žalovaným jakkoliv rozhodnuto.
36.  S ohledem na skutečnost, že požadované informace navazují na dlouhodobé marné úsilí žalobce o získání informací k meritu svých dotazů, kdy odpovědi jsou ze strany žalovaného nedostačujícími či žádné, si žalobce dovoluje požádat ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního nadepsaný soud o přednostní projednání této věci a upuštění od soudních poplatků, neboť s ohledem na stav trvalého odpírání práva na informace je zásadním způsobem porušováno právo žalobce na informace ve smyslu článku 17 LZPS s extrémně negativním  dopadem na jeho činnost, a jsou tak dány závažné důvody pro přednostní projednání a rozhodnutí věci.
37.  Protože žalobce bezvýsledně vyčerpal prostředky, které Zákon stanoví k ochraně proti nečinnosti správního orgánu, žádá v zákonné lhůtě nadepsaný soud, aby vydal následující

R o z h o d n u t í

38.  Žalovanému se ukládá, aby do pěti dnů od právní moci tohoto rozsudku
o    I) sdělil žalobci informace, na základě žádosti ze dne 20. 5. 2016
o    II) přikázal SUKLu vydat informace žádané 21. 5. 2016 pod bodem č. 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 12
o    III) uhradil žalovanému 500.000,- Kč, pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní  

39.  Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady tohoto soudního řízení.


Dne 18. 7. 2016

Cannabis is The Cure, z.s.
Dušan Dvořák,MMCA, předseda správní rady